Інформація про Житомирський дошкільний заклад №39

16.Лют.2018
Інформація про Житомирський дошкільний заклад №39

Житомирський дошкільний навчальний заклад №39 здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний заклад(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), інших нормативно – правових актів.
Керуючись основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працюють над оновленням розвивального середовища у відповідності до життєдіяльності дошкільників. Насичене та раціонально облаштоване предметно-ігрове та природне розвивальне середовище стали місцем для ігор дітей та стимулом, спонуканням до самостійних занять. Облаштовуючи розвивальне середовище педагоги ДНЗ роблять опору на особистісно – орієнтовану модель взаємодії між дітьми та дорослими. Разом з тим, слідкують, щоб середовище, що оточує дітей в дошкільному закладі забезпечувало безпеку їхнього життя, сприяло зміцненню здоров’я і загартуванню організму.
Особливе значення у виховному процесі ДНЗ №39 надається ігровій діяльності, яка дозволяє дитині виявити повну активність, найбільше повно реалізуватим себе. Створюючи ігрове середовище в кожній віковій групі педагоги дотримуються наступних принципів:
• принцип дистанції, позиції при взаємодії (кожна дитина може знайти місце зручне для занять та комфортне для свого емоційного стану);
• принцип активності, самостійності, творчості ( інтенсивно розвиваюче середовище, провокуюче виникненню та розвитку пізнавальних інтересів дитини, її вольових якостей, емоцій, почуттів);
• принцип стабільності, динамічності ( закладена можливість зміни. В інтер’єрі групових кімнат знаходяться багатофункціональні елементи, що трансформуються легко, при збереженні загальної цілісності);
• принцип комплектування і гнучного розмежування( життєвий простір такий, що дозволяє дітям відповідно до інтересів і за бажаннями вільно займатися одночасно різними видами діяльності, не заважаючи один одному – фізкультурою, музикою, малюванням, конструюванням, розгляданням ілюстрацій, іграми тощо);
• принцип індивідуальної комфортності та емоційного благополуччя кожної дитини і дорослого;
• принцип естетичної організації середовища;
• принцип відкритості – закритості (всі іграшки та матеріали зберігаються в доступному для дітей місці);
• принцип врахування статті та віку дітей.

Пріоритетні напрямки діяльності
Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за минулі роки
Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля».
Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі. При розстановці кадрів враховується рівень емпатії, емоційний комфорт, психологічна сумісність, здійснюється диференційований підхід до вихователя-початківця і до досвідченого педагога-майстра.

Аналіз кадрового забезпечення
Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 музичний керівник, 1 практичний психолог, 1 інструктор фізичного виховання, 4 вчителі-логопеди. Всього 21 педагог.
Результати атестації
Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників. В 2016-2017 навчальному році було атестовано 2 педагоги. На високому рівні проведено Тижні педмайстерності, які згідно результатів опитування та анкетування педагогів, залишаються найбільш ефективною формою роботи з вивчення діяльності педагогів, які атестуються. За результатами атестації: Роговській І.А.(вчителю-логопеду) присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії», Кондратюк О.Г.(вихователю) також присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії»
ічому закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.
Самоосвітня діяльність педагогів

Провідною формою вдосконалення професійної компетентності педагогів ДНЗ №39, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні й поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток та самовдосконалення особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього закладу є їх самоосвіта. Педагоги планують самоосвіту, постійно знайомляться з новітніми педагогічними та психологічними дослідженнями, здійснюють пошук нових напрямків у методиці та організації навчально-виховного процесу, прагнуть розглядати на високому науковому рівні педагогічні проблеми, що викликають труднощі в практичній роботі з дітьми.
Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу брали активну участь у різноманітних методичних заходах, конкурсах, фестивалях, виставках, а саме:
 8 Міжнародній виставцітиan style=”color: #333333;”>  всеукраїнській виставці «Український сувенір»(переможці обласного етапу);
 конкурсі дитячого малюнка «Зробимо життя безпечним» та в конкурсі серед педагогічних працівників «Авторська методична розробка з ОБЖД»;
 міському конкурсі на кращий сценарій до циклу новорічних свят (Диплом другого ступеня);
 конкурсі «Екологічна новорічна іграшка на ялинку»;
 міській педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомира 2017» (Диплом третього ступеня);
 обласній педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини 2017» (Диплом другого ступеня);
 другому загальноміському фестивалю-ярмарку «Великдень у Житомирі» на Михайлівській (Диплом учасника);
 фестивалі «Мати. Родина. Україна» (Диплом учасника);
 всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія та практика»(березень 2017 року).
В збірнику наукових праць «Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія та практика» Житомирського державного університету імені Івана Франка надруковано статті вихователя-методиста Бардук Н.Л. («Екологічний туризм як один із векторів у формуванні фізичної та екологічної культури дітей старшого дошкільного віку») та вчителя – логопеда Роговської І.А. («Використання методу «Звуки-пальчики» в корекційній роботі з дітьми із загальним недорозвитком мовлення»).
Дошкільний навчальний заклад приймає участь в спільному проекті НМЦ ЦЗ та БЖД Житомирської області та обласного радіо «Школа безпеки». В грудні 2016 року записано радіопередачу «Безпека взимку».
Педагоги закладу діляться досвідом з колегами міста, області.
Заклад уклав Угоди про співпрацю з:
 Житомирським державним університетом ім.. І.Франка;
 Музеєм Космонавтики;
 Асоціацією Музеїв Космонавтики України;
 Обласною Радою жінок.

Методична робота
Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблеми організації методичної роботи, інформації про перспективний педагогічний досвід. Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно -орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорювалися на педагогічних радах, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
Методична робота ведеться згідно річного плану роботи ДНЗ за двома основними напрямками:
1. Пошук та вивчення нових технологій і методів у методичній і психолого-педагогічній літературі; їя,технологій, аналіз та підсумки (використання в практичній роботі з дітьми).
2. Вивчення досвіду педагогів закладу в різних видах та формах педагогічної діяльності, аналіз та виявлення інноваційних методів і прийомів у роботі, їх вдосконалення; узагальнення досвіду та його розповсюдження.
Професійне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечують такі форми методичної роботи як творча група (керівник Ткачук М.М.),семінари – практикуми, колективні перегляди занять, консультації , інтерактивні форми методичної роботи – дискусії, майстер-класи, інтерактивна ділова гра .
Велика увага в ДНЗ приділяється роботі з молодими вихователями. У закладі працюють 5 молодих педагогів. За кожним з них закріплено досвідченого педагога-наставника. На базі ДНЗ працює Школа молодих вихователів (керівник Шиманська Г.С., завідувач) .Участь у засіданнях школи сприяла розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню професійного інтересу до роботи з дошкільниками. Сьогодні для педагога, особливо молодого, важливо не лише осмислити та засвоїти інформацію, а й оволодіти способами її практичного застосування для прийняття правильних рішень. Тому найбільш ефективними були заняття, де ставилася проблема, виникали конкретні ситуації, які треба було розв’язати (проблемна лекція, ігрове моделювання). Результати анкетування молодих педагогів свідчать про результативність занять, актуальність тематики переглянутих практичних заходів. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності та успішній адаптації молодих педагогів у колективі ДНЗ.
Слід відмітити, що інтелекту¬альний потенціал педагогічного колективу постійно зростає і забезпечує якісне виконання пріоритетних завдань, що є акту¬альним напрямом діяльності закладу.

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в
умовах дошкільного навчального закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі функціонують такі гуртки:
• дитяче ательє «Умілі ручки»( керівник – Баранова А.М.);
• дитячий фітнес (керівник – Бура Л.М.
• дизайн-студія «Вишиванка» (керівник – Ткачук М.М.);
• студія Весела палітра» ( керівник – Ящук Т.О.);
• «Флористика» (керівник – Хіміч О.М.);
• Школа вокального співу(керівник – Кравченко О.В.);
Гурткова робота допомагає розкрити творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток дошкільників.
Гуртковою роботою охоплено 92% дітей дошкільного віку, що відвідують ДНЗ, в тому числі діти із пільгових категорій.
Інновації
Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував елементи інноваційних технологій, а саме:
 Психолого-педагогічне проектування ( всі педагоги);
 Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ), автор Г. Альтшуллер 9всі педагоги).
Впроваджуючи елементи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять різні види занять відповідно ліній розвитку Програми « Українське дошкілля», обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.
Про ефективність роботи свідчить проведене анкетування педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі.. За результатами моніторингу 75% педагогів активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями елементи інноваційних технологій, 25 % – становлять молоді педагоги, які активно вивчають різні інноваційні технології та методики.
Якість освітньо-виховного процесу
Стан розвивального середовища
Комфортному перебуванню дитини у закладі та розвитку природних здібностей безумовно сприяє створене розвивальне середовище, предметно – практичне забезпечення та методичний супровід роботи кожної групи. Про це безперечно свідчить проведений у закладі конкурс-огляд «На краще розвивальне середовище». Слід відмітити роботу педагогів ( Попова Т.Б., Ткачук М.М., Ящук Т.О., Баранова А.М., Кондратюк О.Г., Закревська А.М.), в групах яких було створено оптимальні умови для пізнання дитиною навколишнього світу, розвитку емоційної сфери та комфортного перебування у соціумі однолітків та дорослих.
Діти всіх вікових груп протягом отримують достатній рівень знань програмового матеріалу, про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмових завдань дітьми дошкільного віку програмою розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля»». Систематичною є робота з різних ліній розвитку, наявні успіхи по розвитку пізнавальних здібностей вихованців через використання творчих завдань, організацію пошуково-дослідницької діяльності, впровадження елементів інноваційних технологій.

Готовність до школи
Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будується на основі особистісно – орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтирів та суб’єктивного досвіду.
Враховуючи важливість даного питання, в дошкільному навчальному закладі проводилося обстеження дітей щодо рівнів розвитку психічних процесів за методикою К-Йірасека.
Психологічна готовність дітей до навчання в школі
Інтелектуальна готовність дитини до школи визначалась у трьох напрямках: загальна обізнаність із зовнішнім світом; рівень розвитку пізнавальної діяльності (увага, пам’ять, мислення, мовлення); володіння деякими навчальними навичками (здійснення звукового аналізу слова, володіння поняттями звук, буква, слово, речення, лічба, підготовленість руки до письма). Старші дошкільники знають і вміють розповідати про себе, свою родину, країну, своє місто, свій дитячий садок. Мають високий рівень знань про навколишній світ і природу – 56% дітей, достатній рівень – 39%, низький – 5%.
Психологом дошкільного закладу проведено обстеження загальнопізнавальних умінь та навичок дітей у трьох групах, де виховуються старші дошкільники (старша група ( 23 дитини), старша логопедична група №1(3 дитини), старша логопедична група №2 (13 дітей) Результати свідчать про те, що вищий рівень загальнопізнавальних умінь та навичок мають 42 % вихованців, 55 % – достатній, 3% – низький.
Значна увага приділяється формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Організовуючи різні форми роботи, вихователі створюють умови для активного спілкування дітей, обміну думками, судженнями. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти, а особливо діти логопедичних груп зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей та з власного досвіду, виразному читанні віршів.
Аналіз показників готовності дітей до навчання в школі
Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.
Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно програмових вимог свідчать, що всі діти- випускники діти готові долати перші труднощі шкільного життя.
ДНЗ і ЗОШ
Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад з школами міста. Традиційно так склалося, що ДНЗ №39 тісно співпрацює з ЗОШ І-ІІІ ступенів №21 . Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі та їх всебічного гармонійного розвитку.
Батьки майбутніх першокласників щороку на засіданнях круглих столів мають можливість познайомитись з вчителями початкової школи. Вихованці груп старшого дошкільного віку під час екскурсій відвідували ЗОШ №21.
На засіданні педагогічної ради «Психолого-педагогічний супровід підготовки дитини до шкільного життя»висвітлювались питання додаткових освітніх програм як можливість реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у світі готовності дитини до шкільного життя. Педагоги висловлювались про потребу організації взаємовідвідування навчально-пізнавальної діяльності вчителями майбутніх першокласників, а вихователями дітей старшого дошкільного віку уроків організованих учителями І класу. Адже питання системного психолого-педагогічного супроводу дошкільників у напрямі безперервності та наступності між дошкільним закладом і школою залишається актуальним.

Консультпункт
Система роботи з дітьми раннього і дошкільного віку, які не відвідують ДНЗ зорієнтована на виховання ноповедінці, життєво компетентної особистості, формування у дитини самосвідомості, виховання ціннісного ставлення особистості до самої себе тощо. З дітьми старшого дошкільного віку ця робота спрямована на формування шкільної зрілості (розумової, соціальної, емоційної), психологічної та фізичної готовності малюка до навчання в школі.
В закладі функціонує консультативний пункт для батьків дітей, які не відвідують ДНЗ. Педагогічний колектив проводить роз’яснювальну роботу серед батьків, громадськості щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти та можливості отримання її в різноманітних організаційних формах.
Для здійснення корекційної роботи в дошкільному закладі створено умови: логопедичні кабінети обладнані за сучасними вимогами, дидактичні матеріали розташовано у зручному для дітей місці. Вчителі – логопеди Нестерова В.А., Мошківська А.О., Роговська І.А., Інорт Н.П. розв’язуєють основні завдання логопедичної корекції, залучаючи до співпраці вихователів та батьків..
Батьки
На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти проблеми сімейного виховання не можна відокремлювати від дошкільної освіти. Тому взаємодія з родинами вихованців було одним із пріоритетних завдань роботи ДНЗ у
У роботі з батьками використовуємо різні форми роботи, які сприяють зближенню педагога і батьків, допомагають наблизити сім’ю до дитсадка та визначити оптимальні шляхи виховного впливу на дитину- колективні (батьківські конференції,батьківські збори спільно з учителями,«Дні відкритих дверей»,спільні родинно-спортивні свята, ярмарки, звіт відувача про роботу ДНЗ,спільні екологічні акції («Посади дерево», «Будинок для крилатих друзів», «Новорічна ялинка») , тематичні виставки («Книга – найкращий друг», «Найдобріші очі в світі », «Чарівниця золота», «Ой, рушник, рушничок…»), анкетування батьків та тренінги для батьків, індивідуальні консультації.
Заслуговує на увагу організація роботи Школи молодих батьків, яку очолює практичний психолог Яковлева Леся Миколаївна.. На її засіданнях молоді батьки в атмосфері співдружності мають можливість отримати корисні поради та ознайомитись з сучасними методами виховання. До роботи Школи залучаються спеціалісти психологічного, педагогічного та медичного спрямування.

Громадськькість
Імідж ДНЗ створювався впродовж багатьох років силами керівника закладу Шиманської Галини Степанівни та всього колективу. За час плідної діяльності у дошкільному навчальному закладі створено свій стиль, традиції, про що свідчить тісний взаємозв’язок з батьківською громадськістю, підвищений попит на послуги дошкільного закладу. Педагоги дошкільного закладу підтримують тісний зв’язок з іншими соціокультурними об’єктами міста:
• в рамках тематичних блоків здійснюють екскурсії у пожежну частину, музеї міста, до школи;
• учасниками Круглих столів, присвячених вступу дитини до школи, є педагоги ДНЗ, практичні психологи, вчителі шкіл та батьки майбутніх першокласників. На засіданнях обговорюються питання підготовки дітей до школи, завдання діагностики шкільної зрілості, шляхи активної співпраці усіх учасників круглого столу щодо успішного переходу дітей до шкільного навчання, питання традиційного та розвивального навчання початкової школи.

Соц.захист
Систематично проводиться робота з соціально незахищеними сім’ями. . Щоквартально уточнюються списки сімей пільгових категорій та подається відповідна інформація в управління освіти. За результатами роботи створено соціальний паспорт ДНЗ №39.
Мед.проф.робота
Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконуються всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз. Особлива увага приділяється організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити їх рівень обізнаності з питань гігієни та профілактики захворювань у дітей.
Тпро здо¬ров’я наших вихованців була і лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, тому передусім перед вихователями постав¬лено завдання вибору найбільш оптимальних засобів виховання і навчання дітей з метою покращення їх фізичного розвитку та стану здоров’я.
В закладі створені умови з метою доцільного використання рухового простору та режимного часу у забезпечені потреб дитини в руховій активності. Діяльність педагогів закладу у сфері фізичного виховання спрямована на зміцнення здоров’я, повноцінний фізичний розвиток , підвищення рівня сформованості у дітей рухових навичок та вмінь, розвиток фізичних якостей.
Значна увага приділяється питанню валеологічного виховання та безпеки життєдіяльності вихованців.
На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображаються в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.
Процедура державних закупівель продуктів харчування здійснюється у відповідності Закону України «Про публічні закупівлі». Середній показник виконання натуральних норм харчування в ДНЗ становить 93 %.
Міською владою докладено зусилля по наданню та збереженню соціальних пільг для населення міста: для багатодітних сімей у розмірі 50% від вартості харчування, безкоштовне харчування дітей учасників АТО, нижчий розмір батьківської плати на рівні 60% від вартості харчування.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров’я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.
Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДАКn style=”color: #333333;”> 10008, м.Житомир провулок Кудрицького,3тел.34-40-17, 34-41-17

Тип закладу:КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

МЕРЕЖА ГРУП -6

КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ-96

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ-120

Рік введення в експлуатацію : в 1969 році переобладнано з початкової №19

https://drive.google.com/open?id=1m6BDIzfRBk1Pwk8iOKValffXDXDYZr-0

error: Content is protected !!